UniFlood C Pro

BVP374 60LED 27K 220V 60 DMX 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 7790 lm, 150 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776393
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950621399