UniFlood C Pro

BVP374 60LED 27K 220V 60 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 8095 lm, 150 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776383 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950620699