UniFlood C Pro

BVP374 60LED 27K 220V 30 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 11150 lm, 150 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776343 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950616999