UniFlood C Pro

BVP374 48LED RGBWW 220V 60 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4245 lm, 120 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776293 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950611499