UniFlood C Pro

BVP374 48LED RGBWW 220V 30 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 5845 lm, 120 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776273
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950609199