UniFlood C Pro

BVP374 48LED RGBWW 220V 10 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4940 lm, 120 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776253
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950607799