UniFlood C Pro

BVP374 48LED RGBNW 220V 30 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 6110 lm, 120 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401776223
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950604699