UniFlood C Pro

BVP374 48LED RGBNW 220V 15 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 5380 lm, 120 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776213 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950603999