UniFlood C Pro

BVP374 48LED RGB 220V 30 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4775 lm, 120 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776173 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950599599