UniFlood C Pro

BVP374 48LED RGB 220V 15 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4205 lm, 120 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776163
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950598899