UniFlood C Pro

BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 9695 lm, 120 W, 840 trắng trung tính, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776103
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950592699