UniFlood C Pro

BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 10380 lm, 120 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776093
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950591999