UniFlood C Pro

BVP374 48LED 40K 220V 15 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 9145 lm, 120 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776073
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950589699