UniFlood C Pro

BVP374 48LED 40K 220V 10 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 8775 lm, 120 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776053
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950587299