UniFlood C Pro

BVP374 48LED 30K 220V 30 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 9305 lm, 120 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775993
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950581099