UniFlood C Pro

BVP374 48LED 30K 220V 15 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 7655 lm, 120 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401775983
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950580399