UniFlood C Pro

BVP374 48LED 30K 220V 10 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 7345 lm, 120 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775963
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950578099