UniFlood C Pro

BVP374 48LED 27K 220V 45 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 6690 lm, 120 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775913
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950573599