UniFlood C Pro

BVP374 48LED 27K 220V 15 DMX 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 7340 lm, 120 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775883
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950570499