UniFlood C Pro

BVP374 48LED 27K 220V 10 120W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 7540 lm, 120 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775853
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950567499