UniFlood C Pro

BVP373 36LED RGBWW 220V 45 DMX 100W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 3545 lm, 100 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775833
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950565099