UniFlood C Pro

BVP373 36LED RGBNW 220V 30 DMX 100W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4945 lm, 100 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401775773
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950559999