UniFlood C Pro

BVP373 36LED RGBNW 220V 15 DMX 100W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4355 lm, 100 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401775763
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950558299