UniFlood C Pro

BVP373 36LED RGBNW 220V 10 DMX 100W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4175 lm, 100 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775753
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950557599