UniFlood C Pro

BVP373 36LED RGB 220V 45 DMX 100W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2930 lm, 100 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401775733
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950555199