UniFlood C Pro

BVP373 36LED 40K 220V 30 DMX 100W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 7880 lm, 100 W, 840 trắng trung tính, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775653
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950547699