UniFlood C Pro

BVP373 36LED 40K 220V 15 100W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 7495 lm, 100 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775623
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950544599