UniFlood C Pro

BVP373 36LED 30K 220V 45 DMX 100W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 5295 lm, 100 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775573
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950539199