UniFlood C Pro

BVP373 36LED 27K 220V 45 100W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 5480 lm, 100 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775463
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950528599