UniFlood C Pro

BVP373 32LED RGBNW 220V 45 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 3125 lm, 80 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775333
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950515599