UniFlood C Pro

BVP373 32LED RGBNW 220V 10 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 3520 lm, 80 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775303
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950512499