UniFlood C Pro

BVP373 30LED RGB 220V 30 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 3190 lm, 80 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775273
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950509499