UniFlood C Pro

BVP373 30LED RGB 220V 15 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2810 lm, 80 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775263
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950508799