UniFlood C Pro

BVP373 30LED 40K 220V 45 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4790 lm, 80 W, 840 trắng trung tính, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775223
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950504999