UniFlood C Pro

BVP373 30LED 40K 220V 45 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 5105 lm, 80 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401775213
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950503299