UniFlood C Pro

BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 6810 lm, 80 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401775193
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950501899