UniFlood C Pro

BVP373 30LED 30K 220V 45 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4295 lm, 80 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775123
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950494399