UniFlood C Pro

BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 6100 lm, 80 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775093
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950491299