UniFlood C Pro

BVP373 30LED 27K 220V 60 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 3985 lm, 80 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775043
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950486899