UniFlood C Pro

BVP373 30LED 27K 220V 45 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4115 lm, 80 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401775023
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950484499