UniFlood C Pro

BVP373 30LED 27K 220V 15 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 5155 lm, 80 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774973
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950479099