UniFlood C Pro

BVP373 30LED 27K 220V 10 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4640 lm, 80 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774963
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950478399