UniFlood C Pro

BVP372 20LED RGBNW 220V 45 DMX 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1895 lm, 50 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774883
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950470799