UniFlood C Pro

BVP372 20LED RGBNW 220V 10 DMX 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2140 lm, 50 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774853
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950467799