UniFlood C Pro

BVP372 18LED RGB 220V 45 DMX 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1390 lm, 50 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774833
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950465399