UniFlood C Pro

BVP372 18LED 40K 220V 60 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2945 lm, 50 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401774783
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950460899