UniFlood C Pro

BVP372 18LED 30K 220V 60 DMX 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2460 lm, 50 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774693 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950451699