UniFlood C Pro

BVP372 18LED 30K 220V 45 DMX 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2540 lm, 50 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774673
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950449399