UniFlood C Pro

BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2985 lm, 50 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774633
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950445599