UniFlood C Pro

BVP372 18LED 30K 220V 10 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 3070 lm, 50 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774603
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950442499